160.049

Nhà hà nội

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫7.650.000.000
Hà Nội, Hà Nội
4 phòng ngủ
4 phòng tắm
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
7 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫11.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
5 phòng ngủ
5 phòng tắm
57 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.400.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.750.000.000
Hà Nội, Hà Nội
75 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫2.850.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
4 phòng ngủ
3 phòng tắm
50 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫19.900.000.000
Hà Nội, Hà Nội
124 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫18.300.000.000
Hà Nội, Hà Nội
50 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫12.800.000.000
Hà Nội, Hà Nội
45 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫3.800.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫21.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
70 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Xemảnh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫5.300.000.000
Hà Nội, Hà Nội
39 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫5.680.000.000
Hà Nội, Hà Nội
49 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫2.100.000.000
Hà Nội, Hà Nội
35 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫2.100.000.000
Hà Nội, Hà Nội
25 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫6.600.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫4.750.000.000
Hà Nội, Hà Nội
52 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫4.600.000.000
Hà Nội, Hà Nội
36 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫5.000.000.000
Hà Nội, Hà Nội
4 phòng ngủ
38 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫8.400.000.000
Hà Nội, Hà Nội
70 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫11.400.000.000
Hà Nội, Hà Nội
64 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫2.800.000.000
Hà Nội, Hà Nội
30 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫6.550.000.000
Hà Nội, Hà Nội
3 phòng ngủ
55 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Hà Nội, Hà Nội
₫4.500.000.000
Hà Nội, Hà Nội
38 m²
1 ngày + 5 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search