1.292

Nhà tại Biên Hòa

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
50 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
64 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.900.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
127 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫3.400.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
140 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫26.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
240 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.200.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
93 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫5.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
515 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.890.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
85 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.570.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
100 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫720.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
1 phòng ngủ
1 phòng tắm
41 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.800.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
427 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫6.350.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
145 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫915.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
80 m²
5 ngày + 22 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.580.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
2 phòng ngủ
1 phòng tắm
100 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.800.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
141 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.600.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
84 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.650.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
150 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.850.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
90 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.320.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
85 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫24.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
160 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.280.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
89 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫1.690.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
3 phòng ngủ
2 phòng tắm
115 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫9.000.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
228 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫2.500.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
52 m²
1 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Nhà Bán
MỚI
Nhà bán tại Biên Hòa, Đồng Nai
₫4.800.000.000
Biên Hòa, Đồng Nai
110 m²
2 tuần + 5 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết