1.917

Đất tại Nha Trang

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫1.120.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
791 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Nha Trang, Khánh Hòa
₫19.300.000.000
Nha Trang, Khánh Hòa
154 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Diên Khánh, Khánh Hòa
₫1.320.000.000
Diên Khánh, Khánh Hòa
123 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫10.500.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
68 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.100.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
116 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫3.870.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
109 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫6.250.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
100 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫2.650.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
74 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫5.500.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
190 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫3.000.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
90 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.950.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
64 m²
3 ngày + 7 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.750.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
74 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Hòa
₫950.000.000
Khánh Hòa
345 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫880.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
94 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Hòa
₫900.000.000
Khánh Hòa
1.500 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫4.250.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
886 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Diên Khánh, Khánh Hòa
₫1.260.000.000
Diên Khánh, Khánh Hòa
157 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Hòa
₫790.000.000
Khánh Hòa
372 m²
1 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫10.000.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
187 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Diên Khánh, Khánh Hòa
₫1.250.000.000
Diên Khánh, Khánh Hòa
99 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫3.300.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
100 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.350.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
118 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.530.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
85 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Khánh Sơn, Khánh Hòa
₫1.250.000.000
Khánh Sơn, Khánh Hòa
180 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Diên Khánh, Khánh Hòa
₫1.900.000.000
Diên Khánh, Khánh Hòa
100 m²
2 tuần + 3 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save search