1.545

Đất tại Hải Dương

Most relevant first
Most relevant first
Most up-to-date first
Price: Lowest first
Price: Highest first
4 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.290.000.000
Hải Dương, Hải Dương
552 m²
4 ngày + 1 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
MỚI
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.330.000.000
Hải Dương, Hải Dương
70 m²
4 ngày + 1 giờ ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.090.000.000
Hải Dương, Hải Dương
818 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.420.000.000
Hải Dương, Hải Dương
79 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫8.250.000.000
Hải Dương, Hải Dương
801 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫5.500.000.000
Hải Dương, Hải Dương
68 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫9.620.000.000
Hải Dương, Hải Dương
2.025 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.350.000.000
Hải Dương, Hải Dương
799 m²
1 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.400.000.000
Hải Dương, Hải Dương
489 m²
2 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.290.000.000
Hải Dương, Hải Dương
45 m²
2 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫8.400.000.000
Hải Dương, Hải Dương
70 m²
2 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
2 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.700.000.000
Hải Dương, Hải Dương
98 m²
2 tuần + 4 ngày ago in Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫6.270.000.000
Hải Dương, Hải Dương
190 m²
05 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.040.000.000
Hải Dương, Hải Dương
184 m²
05 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫5.080.000.000
Hải Dương, Hải Dương
875 m²
05 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫6.300.000.000
Hải Dương, Hải Dương
90 m²
05 thg 5, 2024 in Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫8.000.000.000
Hải Dương, Hải Dương
160 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫3.710.000.000
Hải Dương, Hải Dương
825 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
6 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫1.480.000.000
Hải Dương, Hải Dương
562 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫15.530.000.000
Hải Dương, Hải Dương
621 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.150.000.000
Hải Dương, Hải Dương
585 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.600.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1.013 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
3 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫2.800.000.000
Hải Dương, Hải Dương
136 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
5 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫9.770.000.000
Hải Dương, Hải Dương
1.395 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
4 anh
Đất Bán
Đất bán tại Hải Dương, Hải Dương
₫4.080.000.000
Hải Dương, Hải Dương
73 m²
Nhadatcanban
Xem chi tiết
Save